Êóâøèíêà ñíåæíî-áåëàÿ (÷èñòîáåëàÿ, áåëîñíåæíàÿ) (ëàò. Nymphaea candida) íà âîäå ׸ðíîãî îçåðà â Êèðîâå | Кошкин Дом
Êóâøèíêà ñíåæíî-áåëàÿ (÷èñòîáåëàÿ, áåëîñíåæíàÿ) (ëàò. Nymphaea candida) íà âîäå ׸ðíîãî îçåðà â Êèðîâå

Êóâøèíêà ñíåæíî-áåëàÿ (÷èñòîáåëàÿ, áåëîñíåæíàÿ) (ëàò. Nymphaea candida) íà âîäå ׸ðíîãî îçåðà â Êèðîâå

Обсуждение
Дискуссия еще не началась.
Вы можете оставить первый комментарий.

Adblock
detector